Informujemy o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym1, wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Warunkiem bezpłatnego przedłużenia ich ważności, w tym i w następnych latach, na kolejne 5 albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) jest złożenie wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia w jednostce dozoru technicznego, która taki dokument pierwotnie wydała (UDT,TDT, WDT) nie później niż do 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia3.

Dla zaświadczeń obecnie bezterminowych najpóźniejszym terminem złożenia wniosku4 o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie więc dzień 30.09.2023 r.

Poniżej informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii

MASZ CZAS DO 30 WRZEŚNIA 2023 r. NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

O PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uprzejmie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać dotychczasowe bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

W celu darmowego ich przedłużenia na kolejne 5 lat albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) niezbędne jest złożenie do jednostki dozoru technicznego wniosku o ich przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r. Informujemy również, że w kolejnych latach każde ponowne przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych na następne 5 albo 10 lat będzie odbywało się na tych samych zasadach – bezpłatnie, bez konieczności zdawania egzaminów kwalifikacyjnych, przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów ustawy o dozorze technicznym.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego, tj.:

Urzędu Dozoru Technicznego:

https://www.udt.gov.pl/

https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznoscizaswiadczen-

kwalifikacyjnych

https://www.udt.gov.pl/faq/faq-przedluzanie-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Wzór wniosku:

https://www.udt.gov.pl/images/21.03_Wniosek_o_przedluzenie_zaswiadcze

nia_kwalifikacyjnego_v1.2.pdf

Infolinia UDT: (+48) 22 57 22 100

Transportowego Dozoru Technicznego:

https://www.tdt.gov.pl/zalatw-sprawe/egzaminy-i-kwalifikacjeosob/

zaswiadczenia-kwalifikacyjne-do-obslugi-i-konserwacji-urzadzentechnicznych/

Sprawdź podstawę prawną:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001221321/U/D200

01321Lj.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000100801.pdf

English EN     Polish PL